Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


§ 1 Platnost VOP, změny VOP


1.1 Společnost ESC Room (Jaromír Novák, IČ 69951675), se sídlem v Tlučné, PSČ 330 26, Žižkově ulici čp. 133, tel.: 725107457, e-mail: info@escroom.cz (dále jen „my"), provozuje na různých doménách nejvyšší úrovně i na dílčích doménách a aliasech těchto domén různé online virtuální hry (dále jen „hry"). Tyto hry můžeš coby uživatel (dále jen „uživatel“) používat prostřednictvím mobilních aplikací (déle jen „mobilní aplikace“) nebo internetového prohlížeče.

Služby a výkony poskytnuté v rámci her, včetně zobrazování stránky s profilem, tvé účasti na diskuzních fórech, zobrazování obsahu generovaného uživateli, jako jsou texty, fotky, grafika či pohyblivé obrázky, zpřístupnění systémů zasílání zpráv v rámci hry (dále jen „služby“), jsou poskytovány výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“). Tyto VOP jsou v případě mobilních aplikací zveřejňovány při jejich nákupu a navíc jsou k dispozici na webových stránkách her. Tam jsou kdykoliv k nahlédnutí a lze je i vytisknout. Navíc k těmto VOP platí (existují-li) příslušná pravidla hry a návod ke hře, které jsou k dispozici prostřednictvím stažené aplikace nebo jsou uvedeny na webových stránkách hry. V případě rozporu mezi VOP a pravidly hry, popř. návodem ke hře mají přednost VOP. Pro některé jednotlivé hry a zvláštní varianty her mohou platit zvláštní podmínky používání. V takovém případě budeš jakožto uživatel na tyto podmínky vhodnou formou upozorněn ještě před využitím příslušné nabídky.

1.2 Na základě přijetí VOP s tebou uzavíráme licenční ujednání. Při používání her prostřednictvím webového prohlížeče přijímáš jakožto uživatel VOP pro naše služby zaškrtnutím políčka u nápisu „Přijímám všeobecné obchodní podmínky“ a následným kliknutím na tlačítko pro přihlášení.

1.3 Při používání her prostřednictvím mobilních aplikací přijímáš VOP stažením příslušné mobilní aplikace. Tvé všeobecné obchodní podmínky výslovně nejsou součástí smlouvy.

1.4 Máme právo s budoucí platností měnit VOP a další podmínky. Tyto změny budeme provádět pouze z pádných důvodů, zejména pak na základě technického rozvoje, rozšíření našich služeb, změny zákonů či soudní pravomoci nebo z jiných obdobných důvodů. Změna nenastane, pokud by měla zásadně narušovat smluvní rovnováhu mezi tebou a námi. Kromě toho vyžadují změny tvůj souhlas. Jakožto uživatel souhlasíš, že budeš o změnách VOP informován při přihlášení k příslušné herní platformě, prostřednictvím herních zpráv nebo e-mailem na poslední oznámenou e-mailovou adresu. Změny jsou považovány za schválené, pokud proti nim nevzneseš námitku do 8 týdnů od jejich oznámení, a to písemně nebo v textové formě (např. e-mailem nebo faxem) (dále jen „odvolací lhůta“). Na tuto okolnost speciálně upozorníme při sdělování změn. Doporučujeme ti předat nám nesouhlas písemně nebo e-mailem, aby jeho odeslání bylo doložitelné. V případě e-mailu je vhodné do předmětu zadat název hry a tvé jméno.

1.5 Pokud jako uživatel změněné VOP během odvolací lhůty neodmítneš nebo pokud budeš hry navzdory doručení oznámení o změně nadále používat, budou změněné nebo rozšiřující VOP vůči tobě platné.
Pokud jako uživatel změnu v řádné lhůtě odmítneš, jsme ty i my oprávněni licenční ujednání, popř. licenční ujednání k prémiovým službám řádně vypovědět dle § 10 těchto VOP a po uplynutí případné výpovědní lhůty smazat příslušný účet. Případné platby za služby zaplacené předem během ukončovacího období ti budou poměrně vráceny, nebo převedeny na jiné hry. V rámci oznámení o změnách speciálně upozorníme na možnost nesouhlasu a vypovězení, na výpovědní lhůtu a právní následky, zejména pak v případě neprojeveného nesouhlasu.

§ 2 Uzavření smlouvy, bezplatné licenční ujednání


2.1 Jakožto uživatel s námi můžeš uzavřít smlouvu o bezplatném používání her prostřednictvím prohlížeče nebo mobilních aplikací (dále jen „licenční ujednání“). Nemáš žádný nárok na licenční ujednání ani na používání služeb či prémiových služeb. Licenční ujednání můžeme my i ty kdykoliv bez udání důvodů vypovědět a poskytování služeb může být kdykoli bez udání důvodů ukončeno.

2.2 Naše hry poskytujeme pouze osobám starším 16 let. Mladší osoby nemají povolení hrát naše hry.

2.3 Licenční ujednání o bezplatném využívání služeb prostřednictvím prohlížeče bude naplněno tím, že přijmeme data z přihlašovacího formuláře, který vyplníš a zašleš nám, a tím, že otevřeme účet a ty dle § 1.2 přijmeš tyto VOP. Licenční ujednání je bezplatné.

2.4 Vedle bezplatného licenčního ujednání popsaného v bodě 2.3 nabízíme zpoplatněné služby („prémiové služby“). Jakožto uživatel si můžeš zvolit, zda tyto služby budeš nebo nebudeš využívat. Před zahájením využívání těchto služeb tě na povinnost uhradit náklady zřetelně upozorní oznámení (typicky tlačítko určené k zakoupení hry) a ty musíš jejich využívání výslovně potvrdit. Další podrobnosti a informace k prémiovým službám, obzvláště k uzavření smlouvy, popis jednotlivých prémiových služeb, jejich zpoplatnění a poučení k odvolání upravuje část „Licenční ujednání k prémiovým službám“ v § 8.

2.5 Licenční ujednání jsou uskutečňována se společností ESC Room (Jaromír Novák, IČ 69951675), se sídlem v Tlučné, PSČ 330 26, Žižkově ulici čp. 133, jakožto smluvním partnerem. Další informace o nás, obzvláště naše kontaktní údaje (fax, e-mail), číslo v obchodním rejstříku a jména zástupců si lze zobrazit pod položkou „O nás“ na našich webových stránkách.

2.6 Jakožto uživatel můžeš u některých her volitelně využívat služby našich partnerů. V takových případech bude mezi tebou a naším partnerem uzavřena samostatná smlouva založená na specifických podmínkách, které ti náš partner sdělí před uzavřením smlouvy.

§ 3 Mobilní aplikace


3.1 Hry jsou nabízeny zdarma ke stažení jako mobilní aplikace prostřednictvím různých dodavatelů (např. iTunes a App Store nebo společnost Google a její Google Play Store) (dále jen „obchody“). Jakožto uživatel můžeš hry využívat prostřednictvím mobilních aplikací tak, že si příslušnou mobilní aplikaci stáhneš z některého z obchodů do svého koncového zařízení.

3.2 Licenční ujednání o bezplatném využívání mobilní aplikace se naplní poté, co si danou mobilní aplikaci stáhneš do koncového zařízení a přijmeš tyto VOP dle § 1.2.

3.3 Vedle bezplatného licenčního ujednání můžeš jakožto uživatel získat v příslušném obchodu prémiové služby také prostřednictvím mobilních aplikací (tzv. nákupy v rámci aplikací). Můžeš si zvolit, zda nákupy v rámci aplikací využiješ či nikoliv. Na povinnost uhradit náklady tě zřetelně upozorní oznámení a ty musíš jejich využívání výslovně potvrdit kliknutím na tlačítko „Koupit“ nebo podobnou volbu.

3.4 Pro využívání zpoplatněných prémiových služeb platí vedle podmínek použití daného obchodu doplňkově tyto VOP. Další podrobnosti a informace k prémiovým službám, obzvláště k uzavření smlouvy, popis jednotlivých prémiových služeb, jejich zpoplatnění a poučení k odvolání upravuje část „Licenční ujednání k prémiovým službám“ v § 8.

3.5 Smlouva o bezplatném používání mobilní aplikace nebo bezplatném využívání prémiových služeb se uzavírá se společností ESC Room (Jaromír Novák, IČ 69951675), se sídlem v Tlučné, PSČ 330 26, Žižkově ulici čp. 133 jakožto smluvním partnerem, nikoliv s příslušným obchodem. Za licencovanou mobilní aplikaci a její obsah jsme zodpovědní pouze my, nikoliv obchody. V případě stížností, požadavků či otázek týkajících se mobilních aplikací se obracej na nás. Další informace o nás, obzvláště naše kontaktní údaje (telefax, e-mail), číslo v obchodním rejstříku a jména zástupců si lze zobrazit pod položkou „O nás“ na našich webových stránkách.

3.6 Jakožto uživatel potvrzuješ, že nebudeš mobilní aplikace používat způsobem, který by byl v rozporu s podmínkami použití a licenčními podmínkami nebo jinými smlouvami mezi tebou a obchody, případně který by je porušoval.

3.7 Příslušné obchody nejsou zodpovědné za zajištění údržby a podpory mobilních aplikací.

3.8 Veškeré nároky ohledně zpoplatněných prémiových služeb, obzvláště, nikoli však výlučně nároky plynoucí ze záruky za vady nebo kvůli ze závad v plnění, je třeba vznášet nikoliv vůči obchodům, nýbrž vůči smluvním partnerům. Platí ustanovení těchto VOP. Záruku a ujednání k rozsahu našeho ručení upravuje § 15 těchto VOP.

3.9 Pro případ, že by měla mobilní aplikace anebo licenční ujednání s tebou jakožto uživatelem porušit práva třetích stran, jsme za obhajobu a vyřešení nároků na základě autorského práva odpovědní pouze my, nikoliv obchod, prostřednictvím kterého byla mobilní aplikace stažena.

3.10 Pro mobilní aplikace stažené prostřednictvím obchodu platí následující omezení:

Stažení mobilní aplikace ti nebude umožněno, pokud bydlíš v zemi, na kterou vláda USA uvalila embargo nebo kterou vláda USA zařadila mezi země podporující terorismus. Jakožto uživatel při stažení mobilní aplikace přes obchod prohlašuješ a zaručuješ, že
3.11 Obchody nabízející mobilní aplikace jsou třetími stranami oprávněnými ze smlouvy mezi tebou a námi a jako takové mají právo tuto smlouvu vůči tobě uplatňovat.

§ 4 Jméno


4.1 Jakožto uživatel si volíš jméno hráče coby pseudonym pro hraní her („jméno uživatele“). Nemáš nárok na přidělení konkrétního jména uživatele.

4.2 Jméno uživatele, které si zvolíš, jsme oprávnění z technických, etických či právních důvodů změnit nebo smazat, aniž bychom k tomu potřebovali tvůj souhlas.

§ 5 Účty


5.1 Na základě licenčního ujednání získáváš jakožto uživatel uživatelský účet („účet“). Prostřednictvím tohoto účtu můžeš měnit údaje o sobě a spravovat hry.

5.2 Účet můžeme buď zřídit my na herním portálu, nebo může být zřízen na stránkách příslušné hry či prostřednictvím mobilní aplikace stažené do koncového zařízení.

5.3 Účet je bez našeho výslovného souhlasu, ať už zdarma či za úplatu, nepřenosný.

5.4 Jakožto uživatel můžeš mít pouze jeden účet. Ke svému účtu se můžeš přihlásit prostřednictvím stažené aplikace nebo příslušné webové stránky. Mít větší počet účtů (dále jen „vícenásobné účty“) v rámci hry (ať už prostřednictvím stažené mobilní aplikace nebo herního webu) je zakázáno a může být potrestáno jejich okamžitým zablokováním či mimořádným vypovězením licenčního ujednání. Jakékoli nároky z tvé strany jsou v tomto případě vyloučené.

5.5 Jakožto uživatel se zavazuješ udržovat přihlašovací údaje, hesla a přístupové údaje (dále hromadně jen „přístupové údaje“) v tajnosti a neprodleně nás informovat, pokud se dozvíš nebo se jen domníváš, že jsou známy nepovolaným třetím osobám. V takovém případě si své údaje změníš, nebo je necháš změnit nás. Vedle toho máme v takové situaci právo tvůj přístup dočasně zablokovat. Jakožto uživatel budeš moci účet znovu používat, jakmile se dle našeho posouzení vyřeší podezření ze zneužití přístupových údajů tebou nebo třetí osobou.

5.6. Pokud třetí osoba použije tvůj účet, protože se ke tvým přístupovým údajům dostala kvůli tvému pochybení, bude s tebou nakládáno, jako kdybys tak jednal(a) vědomě.

5.7 Je zakázáno používat účet jiného uživatele, pokud to pravidla hry výslovně neumožňují (např. „zastoupení během dovolené“).

5.8 Máme-li podezření, že se přístupové údaje dostaly do rukou třetí osobě, můžeme, ale nemusíme přístupové údaje bez předchozího oznámení změnit nebo účet zablokovat. O takovém jednání tě budeme neprodleně informovat a na tvou žádost ti v přiměřené době pošleme nové přístupové údaje. Tvé další nároky v důsledku přechodného zablokování účtu nebo změny přístupových údajů jsou vyloučeny.

5.9 Neaktivní účty můžeme v souladu s příslušnými pravidly hry smazat. Licenční ujednání tím automaticky končí.

§ 6 Potřebné technické vybavení


Hru lze hrát pouze prostřednictvím softwaru lokálně nainstalovaného na tvém počítači, tabletu, chytrém telefonu nebo jiném koncovém zařízení (dále jen „koncové zařízení“) a s připojením k internetu. K potřebnému vybavení patří internetový prohlížeč, připojení k internetu, operační systém, případné zásuvné moduly, jako jsou např. Java nebo Flash, a případně také klienty potřebné k hraní hry. Náklady na tento software a jeho použití i náklady na připojení k internetu poneseš ty. Je na tobě, abys koncové zařízení udržoval ve stavu, který umožňuje hraní her. V tomto ohledu neposkytujeme žádnou podporu.

§ 7 Obsah služeb7.1 Hry a další nabídky služeb dáváme k dispozici v rámci svých technických a provozních možností. Služby ve hrách jsou k dispozici uživatelům, kteří souhlasili s licenčním ujednáním a díky tomu disponují účtem.

7.2 Všechny námi nabízené hry, služby, prémiové služby, položky nebo měny jsou dle našeho uvážení přepracovávány a aktualizovány tak, aby byly atraktivní pro co nejširší okruh uživatelů. Aby se hry mohli účastnit všichni hráči, je nezbytné, aby používali stejnou verzi hry, služeb, prémiových služeb, položek a měny. Proto se můžeš účastnit příslušné hry a využívat služby, prémiové služby, položky nebo měny vždy pouze v aktuální verzi.

7.3 Vyhrazujeme si právo ukončit provozování her nebo jejich částí bez udání důvodů.
7.4 Pro případ, že by např. technické problémy nebo narušení nabídky třetí osobou nebo podobné události vedly k chybným nabídkám (např. špatné nebo chybné uvedení ceny prémiových bodů), si si výslovně vyhrazujeme právo smlouvu, pokud vůbec byla uzavřena, napadnout a požadovat po tobě vrácení služeb poskytnutých za úplatu, obzvláště pak vrácení udělených prémiových bodů. Stejné právo přísluší tobě jakožto uživateli.

§ 8 Licenční ujednání k prémiovým službám


8.1 K uzavření smlouvy o prémiových službách (dále jen „licenční ujednání k prémiovým službám“) v případě prohlížečových her i mobilních aplikací dochází tím, že po vybrání příslušné prémiové služby klikneš na tlačítko typu „Nyní zaplatit“ a že následně nabídku přijmeš odesláním potvrzení objednávky prostřednictvím platební brány a uhradíš požadovaný obnos.

8.2 Prémiové služby zahrnují především, ale nikoli výlučně zřízení virtuální měny (např. prémiové body, zlaťáky) a použití herních výhod ve formě virtuálního zboží („položky“).

8.3 Platí obsah, funkce a předpoklady prémiových služeb k datu objednání tak, jak byly zobrazovány na našich webových stránkách, v mobilních aplikacích, v příslušných nákupních koších a jak ti byly předány po potvrzení příslušné objednávky.

8.4 Jakožto uživatel můžeš používat položky po určitou dobu.

8.5 Prémiové služby lze získat na základě speciálních objednávek. Neexistuje trvalá nebo opakovaná povinnost čerpání prémiových služeb.

8.6 Pro používání her prostřednictvím prohlížeče platí ceny k datu objednávky, jak jsou uvedeny v příslušném nákupním košíku a v potvrzení objednávky. Ceny obsahují případnou zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty.

8.7 Ceny zčásti nezahrnují poplatky či náklady, které účtují různé platební systémy. Pokud by ti využitím služeb zvoleného platebního systému měly vzniknout další náklady či poplatky, výslovně na to upozorníme. Při hraní v prohlížeči můžeš před dokončením platby platební systém změnit. Na poplatky a náklady účtované za použití platebního systému nemáme žádný vliv. Závazné informace o vzniklých poplatcích a nákladech mohou poskytovat výhradně poskytovatelé platebních systémů.

8.8 Pro mobilní aplikace platí ceny zobrazené v příslušných obchodech (např. App Store či Obchod Play společnosti Google) a uvedené v potvrzení objednávky. Ceny obsahují případnou zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty. V případě mobilních aplikací jsou platby prováděny prostřednictvím příslušných obchodů. Pro tyto účely platí podmínky využívání služeb a platební podmínky daných obchodů a doplňkově také tyto VOP. V případě rozporu mezi VOP obchodů a těmito VOP mají přednost podmínky využívání služeb a platební podmínky daných obchodů.

8.9 Pokud se ve hře simuluje určitá měna, např. prémiové body, jedná se v takovém případě o prémiovou službu, nikoliv o reálné peníze. Zpětný převod prémiových služeb (mj. herní měny) na reálné peníze je možný pouze v případě kompletního a trvalého odstavení našich webových stránek a mobilních aplikací. V takovém případě bude tebou uhrazená částka vrácena v míře, v jaké prozatím nebyla použita ke zpřístupnění prémiových služeb či nákupu položek.

8.10 Příslušné částky na prémiové služby se hradí předem.

8.11 Jakožto uživatel nemáš nárok na žádný konkrétní způsob platby.

8.12 Pokud zapříčiníš storno či vrácení zaplacené částky na svůj účet, např. kvůli nedostatečnému množství prostředků na účtu, ručíš nám za to. Poneseš příslušné pravidelně vznikající náklady (např. poplatky poskytovateli platebního systému) a vzniklý poplatek za zpracování ve výši 4,00 eur. Máme právo tyto částky strhnout z tvého účtu společně s původní částkou. Máš právo prokázat, že škoda nevznikla, nebo že nevznikla v požadované výši.

8.13 V případě prodlení s platbou jsme – bez ohledu na tvou trvající povinnost zaplatit – oprávněni zastavit poskytování služeb a zablokovat tvůj účet. Odměna za služby se v tomto období neúčtuje. Máme však právo po kompletním doplacení vybrat manipulační poplatek ve výši 3,00 eur za zrušení blokace, pokud jsi prodlení zapříčinil(a) ty. Máš právo prokázat, že škoda nevznikla, nebo že vznikla v menší výši. Kromě toho jsme v každém případě oprávněni připočítat k platné základní úrokové sazbě zákonnou daň z prodlení ve výši 5 procentních bodů.

8.14 V rámci přizpůsobování a aktualizací her dle § 7.2 a § 7.3 těchto podmínek použití budeme pro hry nabízet nové prémiové služby, položky či měny a stávající budeme měnit nebo zcela rušit. Pro případ takové změny nebo takového rušení se zavazujeme poskytnout ti možnost využívat zakoupené prémiové služby, položky či měny během předem oznámené lhůty. Jakožto uživateli ti můžeme případně také nabídnout možnost převést zakoupené prémiové služby, položky a měny na zůstatek, který lze využít jinak. V případě ukončení konkrétní hry máš právo používat zakoupené prémiové služby, položky a měny až do samotného ukončení a přeměnit je na zůstatek, který lze použít v jiné hře. Jiné nároky z tvé strany jsou vyloučeny.

8.15 Máme právo dle vlastního uvážení měnit ceny prémiových služeb.

§ 9 Právo na zrušení a poučení o zrušení ve vztahu k prémiovým službám


Při rušení prostřednictvím e-mailové zprávy napomůže rychlejšímu vyřízení, pokud do předmětu zadáš své jméno uživatele a název hry.
Poučení o zrušení
Právo na zrušení
Máš právo tuto smlouvu během 14 dnů bez udání důvodu zrušit.
Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy.
Chceš-li právo na zrušení uplatnit, musíš nás (ESC Room (Jaromír Novák, IČ 69951675), se sídlem v Tlučné, PSČ 330 26, Žižkově ulici čp. 133; tel.: +420 725107457; e-mail: info@escroom.cz ) o svém rozhodnutí informovat jednoznačným prohlášením (např. poštou odeslaným dopisem, faxem nebo e-mailovou zprávou).
Pro dodržení lhůty na zrušení postačí, když sdělení o uplatnění práva na zrušení odešleš před jejím uplynutím.
Následky zrušení
Pokud tuto smlouvu zrušíš, musíme ti neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno sdělení zrušení této smlouvy, vrátit veškeré platby, které jsme od tebe obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých tvou volbou jiného než námi nabízeného nejvýhodnějšího standardního doručení). Pro tuto zpětnou úhradu používáme stejný platební prostředek, který jsi použil(a) při původní transakci, pokud jsme výslovně nesjednali něco jiného. V žádném případě ti za tuto zpětnou úhradu nebudeme nic účtovat.
Konec poučení o zrušení
Zvláštní upozornění na předčasný zánik práva na zrušení:
Tvé právo na zrušení předčasně zaniká, pokud před uplynutím lhůty pro zrušení započalo plnění smlouvy poté, co jsi k tomu jakožto uživatel udělil svůj výslovný souhlas a vzal jsi na vědomí, že v důsledku toho zahájením plnění smlouvy ztrácíš právo na zrušení.
Zvláštní upozornění k textu smlouvy:
Uzavření smlouvy ti jakožto uživateli potvrdíme odesláním e-mailu s fakturou a uložíme si text smlouvy.

§ 10 Doba platnosti smlouvy a vypovězení smlouvy


10.1 Licenční ujednání a licenční ujednání k prémiovým službám mezi tebou a námi se uzavírají na dobu neurčitou, pokud naše konkrétní nabídka nestanovuje něco jiného. Pro zpřístupnění prémiových služeb mohou platit jiná ujednání.

10.2 Pokud nebyla pro licenční ujednání dohodnuta určitá doba platnosti, může být kdykoliv vypovězeno bez udání důvodu.

10.3 Ujednání o prémiových službách můžeme my i ty řádně vypovědět ve lhůtě tří (3) měsíců. Řádná výpověď nevyžaduje udávání důvodů.

10.4 Naše i tvé právo kdykoliv vypovědět licenční ujednání, popř. licenční ujednání k prémiovým službám ze závažného důvodu zůstává předešlými ustanoveními nedotčeno.

10.5 Máme právo na vypovězení licenčního ujednání či licenčního ujednání k prémiovým službám ze závažného důvodu obzvláště, nikoli však výlučně v případě, že
10.6 Pokud daná hra nenabízí možnost vypovězení smlouvy (např. funkce smazání), výpověď musí proběhnout formou textu (dopis, fax, e-mail). V případě mimořádné výpovědi musejí být uvedeny její důvody.

10.7 Z technických důvodů proběhne konečné smazání tvého účtu a tvých uživatelských dat s několikadenním zpožděním.

10.8 V případě řádné výpovědi z tvé strany, nebo tebou či námi podané výpovědi ze závažného důvod, nemůžeš po nabytí platnosti výpovědi požadovat vrácení zaplacených částek. Jakožto uživatel máš možnost až do nabytí platnosti výpovědi používat a spotřebovávat prémiové body i zakoupené položky. Později už vůči nám nemáš žádný nárok na vrácení peněz, zejména pak za nevyužité prémiové služby. Poté už také neexistuje žádný nárok na poskytování prémiových služeb. Kromě toho jsme oprávněni od tebe požadovat součet všech částek (obzvláště za již objednané prémiové služby), které jsi ještě měl(a) zaplatit. Tvé právo doložit, že vznikla podstatně menší nebo dokonce žádná škoda, zůstává nedotčeno.

§ 11 Zabezpečení, podvádění


11.1 Jakožto uživatel nejsi oprávněn používat mechanismy, software, programy či jiné rutiny, které by mohly narušovat naše systémy. Nesmíš využívat žádné prostředky, které by mohly vést k neúnosnému přetížení našich systémů. Používání speciálního softwaru, obzvláště k systematickému či automatickému řízení her nebo jejich jednotlivých funkcí (boty, makra), k reprodukci nebo hodnocení hry je nepřípustné.

11.2 Je zakázáno využívat pro vlastní anebo cizí účely bugy či chyby v programování her a v jejich her, které mohou pro uživatele představovat určité zvýhodnění. Pokud objevíš nějaký bug, obratem nám to sdělíš. Pokud jsi z něj měl prospěch, je tento – pokud je to možné – třeba vrátit. Pokud bys bugy nebo chyby využíval záměrně, nebo pokud bys je zveřejnil na internetu či prostřednictvím mobilních aplikací, může to vést k okamžité výpovědi licenčního ujednání a smazání tvého účtu.

11.3 Je zakázáno používat software, který umožňuje „data mining“ nebo jiným způsobem shromažďuje informace související s hrami.

11.4Je zakázáno používat položky jinde než ve hře, nakupovat či prodávat je za skutečné peníze nebo je vyměňovat.

§ 12 Tvé povinnosti12.1 Jakožto uživatel se zaručuješ, že údaje poskytnuté při registraci a v rámci využívání prémiových služeb jsou pravdivé a úplné. Zavazuješ se nás neprodleně informovat o změnách údajů a na požádání potvrdit jejich správnost.

12.2 Zavazuješ se řídit ustanoveními těchto VOP, respektovat návody k jednotlivých hrám a jednat dle našich pokynů a pokynů našich spolupracovníků i pomocníků. To zahrnuje pokyny administrátorů a moderátorů (Community Manager, Supporter) v herních diskuzních fórech.

12.3 Jakožto uživatel se vyvaruješ všeho, co by ohrožovalo nebo poškozovalo provozování a funkčnost her i svornost mezi uživateli.

Obzvláště je ti zakázáno

12.4 Záměrné zadání chybných údajů, používání nebo nastavování nepřípustného obsahu nebo porušení § 11 a § 12.3 nebo zneužití údajů nás opravňují k okamžité výpovědi. Navíc si vyhrazujeme právo k vykonání dalších právních kroků. 12.5 Máme právo uživatelem generovaný obsah smazat. To platí zejména pro obsah, který je v rozporu s těmito VOP.

§ 13 Přiznání práv, software mobilní aplikace


13.1 Mobilní aplikace a hry vyžadují, aby byl na tvém koncovém zařízení nainstalován určitý software (dále jen „software mobilní aplikace“). Jakožto uživateli je ti známo, že nám náleží veškerá práva k softwaru mobilních aplikací a popř. k našim poskytovatelům licencí. Tímto ti dáváme k dispozici software mobilní aplikace a poskytujeme ti jednoduchá práva na jeho užívání pro soukromé použití na tvém koncovém zařízení. Kromě toho se software mobilní aplikace nesmí množit, zpřístupňovat na internetu či na síti, nebo ukládat na datové nosiče. Nesmí se ani používat či využívat ke komerčním účelům. Mimo to je také zakázáno jeho zpracování, dekompilace, rozkládání na části či zpětné inženýrství. Rovněž navádění třetích stran k takovému jednání nebo napomáhání k němu je zakázáno. Toto přiznání práv můžeme kdykoliv bez udání důvodu odvolat. V takovém případě je tvou povinností coby uživatele daný software mobilní aplikace ze svého koncového zařízení odstranit. Tvé oprávnění využívat poskytnutá práva zaniká nejpozději se zrušením licenčního ujednání.

13.2 Ohledně mobilních aplikací platí doplňkově k § 13.1 těchto VOP podmínky použití příslušných obchodů a tam uvedená poskytnutá práva. Potom ti jakožto uživateli budou poskytnuta ke staženým mobilním aplikacím, popř. softwaru mobilních aplikací jednoduchá uživatelská práva pro soukromé používání na každém koncovém zařízení, které vlastníš a ovládáš.

13.3 Pokud v rámci her nebo na námi provozovaných diskuzních fórech zpřístupňuješ informace formou textu, fotografií, obrázků, videí, odkazů, hudby atd. (dále jen „obsah“), poskytuješ nám tím zdarma jednoduché, prostorově neomezené právo k jejich množení a veřejnému zpřístupnění v souvislosti s hrami a na diskuzních fórech. Za tyto informace neseš zodpovědnost ty. My nad nimi nemáme žádnou kontrolu a tento obsah si nepřivlastňujeme. Nijak jej nepřekontrolováváme. Pokud se dozvíme, že obsah je v rozporu se zákonem nebo obsahuje prvky zmíněné v § 12.3, bude okamžitě smazán.

13.4 Jakožto uživatel nás osvobozuješ od jakýchkoliv nároků, včetně nároků na náhradu škody, které vůči nám uplatňují ostatní uživatelé nebo jiné třetí osoby kvůli tomu, že jejich práva byla poškozena tvým chováním anebo obsahem či daty, která jsi zveřejnil. Také nám proplatíš takto vzniklé přiměřené náklady, obzvláště pak náklady, které nám případně vznikly v souvislosti s obhajobou. Všechna naše další práva a nároky na náhradu škody tímto zůstávají nedotčeny. Tvé výše zmíněné povinnosti neplatí, pokud jsi příslušné porušení zákona nezavinil(a). Pokud tvůj obsah poruší práva třetích stran, dle možnosti nám na základě našeho rozhodnutí a na své náklady zajistíš právo k využívání tohoto obsahu, nebo jej upravíš tak, aby neporušoval ochranné právo. Pokud tvé používání poruší práva třetích osob, na naši výzvu toto protismluvní anebo protizákonné používání ihned ukončíš.

§ 14 Dostupnost


V ročním průměru zaručujeme 95% dostupnost her. Do toho se nepočítá čas strávený pravidelnou údržbou her, která je možná pouze v režimu offline, a také doba, kdy hry nejsou dostupné kvůli vyšší moci, externí manipulaci nebo dalším problémům mimo naši oblast působnosti nebo oblast působnosti našich pověřenců. Za nedostupnost her ručíme pouze za předpokladu, že se jednalo o úmysl nebo hrubou nedbalost nebo kvůli ohrožení života či zdraví.

§ 15 Odpovědnost za vady a omezení odpovědnosti


15.1 S licenčním ujednáním získáváš jakožto uživatel možnost využívat hry vždy v aktuální verzi. Uvědomuješ si, že námi nabízené hry nebudou – stejně jako každý software – vždy zcela bez chyby.

15.2 Nedostatky, které objevíš, je třeba neprodleně reklamovat. V zájmu doložitelnosti je vhodné takové nedostatky dokumentovat v textové formě (např. faxem, dopisem nebo e-mailem). Před nahlášením možné chyby si pročteš všechny stránky s nápovědou, často kladené dotazy a případná sdělení na diskuzních fórech.

15.3 Ze záruky jsou vyloučeny nedostatky v důsledku vnějších vlivů, tvého chybného užívání nebo vyšší moci.

15.4 Zavazuješ se v rámci možností spolupracovat na odstranění herních vad.

15.5 V zásadě je jakákoliv naše odpovědnost vyloučena a nastává pouze v souladu s následujícími ustanoveními.

Za náhradu škody a náhradu zbytečně vynaložených nákladů (dále jen „náhrada škody“) kvůli porušení smluvních či mimosmluvních povinností ručíme pouze
Náhrada škody za porušení podstatných smluvních povinností se omezuje na předvídatelné škody typické pro smlouvu, pokud porušení nebylo záměrné či nedbalostní nebo pokud nevzniká odpovědnost z důvodu ohrožení života či zdraví, kvůli převzetí záruky za jakost, nebo na základě odpovědnosti za produkt.

15.6 Omezení odpovědnosti dle § 15.5 platí také s ohledem na osobní odpovědnost našich zaměstnanců, podílníků, zástupců, orgánů a jejich členů, správců komunity, moderátorů, pracovníků podpory a pověřenců.

15.7 Změna důkazního břemene ve tvůj neprospěch se neváže na předchozí ustanovení.

15.8 Výslovně se distancujeme od obsahu jiných stránek, které přímo či nepřímo odkazují na naši nabídku. Za tento obsah stránky nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za obsah těchto stránek jsou odpovědní sami jejich poskytovatelé.

§ 16 Ochrana osobních údajů


Informace o druhu, rozsahu, místě a účelu námi shromažďovaných, zpracovávaných a používaných osobních údajů potřebných pro provádění objednávek a rozesílání novinek s ohledem na smlouvu i informace o tvém právu na informace a právu na opravy, blokování a smazání jsou k nalezení v Ujednáních o ochraně osobních údajů.

§ 17 Informace ohledně online řešení spotřebitelských sporů (Online Dispute Resolution)17.1 Pro řešení herních problémů a jiných záležitostí týkajícch se hry kontaktujte prosím: Support.

17.2 Evropská kominse otevřela novou platformu online řešení sporů (ODR) pro alternativní řešení sporů mezi spotřebiteli a internetovými obchodníky. Více na: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktovat nás můžete přes ODR. Za normálních okolností vás následně kontaktujeme zpátky, protože nejsme povinni se zúčastnit postupu řešení sporu před orgánem spotřebitelských sporů.

§ 18 Rozhodné právo / soudní příslušnost


V případě sporů s tebou platí zákonná soudní příslušnost, pokud máš obecnou soudní příslušnost ve Spolkové republice Německo. Při sporech ohledně právních úkonů s obchodníky, právnickými osobami veřejného práva nebo ohledně veřejnoprávního majetku se zvláštním právním postavením je pro všechny případy dohodnuta výlučně soudní příslušnost v Praze.
Zásady ochrany osobních údajů koncových uživatelů

 

Jaký je účel tohoto dokumentu

Společnost IESC Room (Jaromír Novák, IČ 69951675), se sídlem v Tlučné, PSČ 330 26, Žižkově ulici čp. 133 se zavazuje chránit soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje při používání mobilních aplikací, online her, portálů a webových stránek.

Tyto zásady platí pro všechny koncové uživatele, včetně platících i neplatících uživatelů.

I. Úvod

Společnost ESC Room (Jaromír Novák, IČ 69951675), se sídlem v Tlučné, PSČ 330 26, Žižkově ulici čp. 133 (dále jen "ESC Room" nebo "My") je správcem vašich osobních údajů a je připravena chránit a respektovat vaše soukromí a osobní integritu, když používáte mobilní aplikace a online hry, portály a webové stránky, které nabízíme (dále společně jen "služby"). Tyto zásady ochrany soukromí vám pomohou pochopit, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, proč jsou shromažďovány a jak jsou používány. Objasní vám, jak můžete uplatnit vaše práva, pokud nám svěříte ke zpracování vaše osobní údaje. Prosíme Vás, abyste si udělali chvilku času a pečlivě přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů a seznámili se s jejich obsahem. Máte-li jakékoli dotazy, můžete nás kontaktovat pomocí kontaktních informací uvedených na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Vezměte prosím na vědomí, že naše služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo z webových stránek, které mohou používat naše partnerské společnosti a inzerenti. Pokud budete následovat odkaz na některou z těchto webových stránek nebo používat tyto služby třetích stran, měli byste si být vědomi, že tyto mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že neneseme žádnou odpovědnost za jejich zpracování vašich osobních údajů. Přečtěte si, prosím, jejich zásady ochrany osobních údajů předtím, než jim poskytnete své osobní údaje.

Nabízíme služby pouze pro hráče, kteří mají nejméně 16 let. Z tohoto důvodu v našem podnikání vědomě nepoužíváme ani nepožadujeme osobní údaje od dětí mladších 16 let.

II. Jméno a adresa správce osobních údajů

Správcem osobních údajů, v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a dalšími vnitrostátními právními předpisy členských států o ochraně údajů a dalšími právními předpisy o ochraně údajů, je:

ESC Room

Jaromír Novák
Žižkova 133
330 26 Tlučná
Česká republika
Tel.: +420 725107457
Email: info@escroom.cz
Webová stránka: www.escroom.cz

III. Jméno a adresa inspektora ochrany údajů:

Odpvědnou osobou za ochranu dat je:

DOPLNIT

IV. Obecné informace o zpracování osobních údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů

Obecně zaznamenáváme pouze osobní údaje, které nám poskytnete při používání naší služby jako součást vašeho přihlášení nebo registrace a případně i při používání služeb založených na poplatcích. Osobní údaje jsou takové údaje, které obsahují informace o osobních nebo faktických okolnostech. Při přihlašování se a registraci jako uživatel na našich webových stránkách musíte zadat pouze e-mailovou adresu a popřípadě uživatelské jméno a heslo. Při registraci do určité služby se e-mailové adresy neshromažďují při registraci, ale později během používání služby. Heslo je uloženo v šifrované podobě, čímž je znemožněno zjistit skutečné heslo.

Jelikož je potřeba uzavřít uživatelskou smlouvu, zejména v souvislosti se službami založenými na poplatcích, které jste si vybrali, může být požadováno zveřejnění dalších údajů, jako je celé jméno, adresa, údaje o účtu, čísla kreditních karet atd. Někdy je také nutné si vyžádat osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo, pro účely zpracování vašich dotazů nebo poskytnutí podpory. Společnost ESC Room tyto údaje zpracovává důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně údajů. ESC Room zásadně nezveřejňuje tyto informace třetím stranám bez vašeho svolení, pokud to není nutné pro uzavření a plnění smlouvy, pro zpracování vaší žádosti nebo pro vaši podporu nebo v případech, kdy je to povoleno zákonem.

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží Čl. 6(1)(a) Obecného nařízení o ochraně údajů EU (GDPR) jako právní základ pro zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů požadované pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, je právním základem Čl. 6(1)(b) GDPR. To se týká také zpracování potřebného k provedení předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno pro splnění zákonné povinnosti, které naše společnost podléhá, slouží jako právní základ Čl. 6(1)(c) GDPR.

V případě, že životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby vyžadují zpracování osobních údajů, slouží jako právní základ Čl. 6(1)(d) GDPR.

Pokud je zpracování údajů požadováno k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad těmito uvedenými zájmy, slouží jako právní základ pro zpracování údajů Čl. 6(1)(f) GDPR.

3. Vymazání údajů a doba jejich uchovávání

Osobní údaje subjektu údajů jsou vymazány nebo blokovány, jakmile již neexistuje důvod jejich uchovávání. K takovému uchovávání může navíc dojít v případech, kdy je to požadováno evropským nebo vnitrostátním zákonodárcem v nařízeních, právních předpisech nebo jiných předpisech EU, kterým podléhá správce. Zablokování nebo vymazání údajů také nastane v případě, že doba uchovávání stanovená ve výše uvedených předpisech zaniká, pokud není další uchovávání údajů požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy.

4. Bezpečnost údajů

Společnost ESC Room vyvíjí přiměřené úsilí, aby zabránila neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, stejně jako neoprávněnému použití nebo padělání těchto údajů, a aby minimalizovala související rizika. Poskytování osobních údajů, ať už osobně, po telefonu nebo přes internet, však vždy zahrnuje rizika a žádný technologický systém není zcela ochráněn před možnou manipulací nebo sabotáží.

Společnost ESC Room zpracovává informace, které od vás obdržela, v souladu s německým a evropským právem na ochranu osobních údajů. Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat ustanovení týkající se utajení a ochrany údajů a jsou v tomto ohledu náležitě poučeni. Vaše data jsou přenášena šifrovanou formou metodou SSL.

V. Poskytování našich služeb a vytváření log souborů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Při každé návštěvě našich stránek náš systém automaticky sbírá data a informace z počítačového systému počítače, ze kterého je přístup proveden.

Zde jsou shromažďovány následující údaje:

Data jsou také uložena v log souborech našeho systému. Tato data nebudou uložena spolu s dalšími osobními údaji uživatele.

Při přístupu k mobilním aplikacím jsou shromažďovány následující údaje a informace:

Pokud se během používání našich služeb vyskytne chyba a chceme ji napravit, můžeme také shromažďovat další údaje, např. ID hráče a uživatelské jméno.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro dočasné ukládání údajů a protokolových log souborů je Čl. 6(1)(f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Dočasné ukládání IP adresy systémem je nezbytné pro umožnění doručení služeb do počítače uživatele. Pro tento účel musí být IP adresa uživatele uložena po celou dobu trvání relace.

Ukládání do log souborů se provádí za účelem zajištění funkčnosti služeb. Kromě toho tyto údaje používáme pro optimalizaci webových stránek a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. Hodnocení dat pro marketingové účely se v této souvislosti neuskutečňuje. Probíhá pouze statistické vyhodnocení datových souborů.

Společnost ESC Room si vyhrazuje právo ukládat IP adresy a log soubory po dobu nejvýše 30 dnů od okamžiku používání webové stránky pro kontrolu dodržování uživatelských podmínek a pravidel hry. Tento postup se používá zejména k zabránění jakýmkoli případům jejich zneužívání nebo k jejich vyřešení a případně k předání údajů pro tyto účely vyšetřovacím orgánům. Kromě toho se jakákoli další analýza dat provádí co nejvíce v anonymní formě. Po uplynutí tohoto období jsou IP adresy a protokolové log soubory zcela smazány, pokud neexistují povinné zákonné požadavky na jejich uchovávání nebo zvláštní řízení v rámci šetření jejich zneužití.

Tyto účely rovněž dokládají náš legitimní a převládající zájem na zpracování údajů v souladu s Čl. 6(1)(f) GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

Data jsou smazána, jakmile již nejsou potřebná pro splnění účelu, kvůli kterému byla shromážděna. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek nastane smazání v okamžiku, kdy příslušná relace skončí.

Soubory log protokolů, které obsahují osobní data, jsou zpravidla smazány nejpozději po sedmi dnech. Další ukládání je možné v případě tzv. chybových protokolů, které nám umožňují opravit chyby. Tyto chybové protokoly jsou smazány nejpozději za 30 dní, shromážděné IP adresy jsou anonymizovány po 30 dnech.

5. Možnost námitky a výmazu

Sběr dat pro poskytování webových stránek a ukládání údajů v souborech s log protokoly jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. V důsledku toho neexistuje na straně uživatele žádná možnost námitky.

VI. Dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu a podpůrných nástrojů

1. Popis a rozsah zpracování údajů

a) Kontaktní formulář

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás může kontaktovat elektronicky. Pokud uživatel zvolí tuto volbu, přijmeme a uložíme údaje, které jste zadali do vstupní masky. Tato data jsou:

Navíc v okamžiku odeslání zprávy jsou uložena tato data:

O zpracování těchto údajů se uživatel dozví v průběhu poskytování svých údajů prostřednictvím odkazu na tyto zásady ochrany osobních údajů.

b) Email

Alternativně je možné nás kontaktovat prostřednictvím příslušných e-mailových adres. V takovém případě jsou uloženy osobní údaje uživatele odeslané e-mailem.

c) Podpůrný nástroj

Alternativně nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho podpůrného nástroje integrovaného do naší služby. V takovém případě se uloží vaše uživatelská data, obsah žádosti o podporu a doba dotazu. V této souvislosti nejsou data předávána třetím stranám. Data jsou použita výlučně pro zpracování konverzace.

2. Právní základ

Právním základem pro zpracování údajů je Čl. 6 (1)(f) GDPR. Pokud je uzavření nebo podepsání smlouvy požadováno prostřednictvím e-mailového kontaktu, další právní základ pro zpracování je Čl. 6(1)(b) GDPR.

3. Cíl zpracování údajů

Zpracování osobních údajů nám slouží pouze k zpracování kontaktů a vyřízení požadavku na podporu. Ostatní osobní údaje zpracované během procesu tohoto podání slouží k zabránění zneužití kontaktního formuláře a k zajištění bezpečnosti našich informačních systémů.

4. Doba uchovávání údajů

Data se vymažou, jakmile již nejsou potřebná pro splnění účelu, kvůli kterému byla shromážděna.

5. Možnost námitky a výmazu

Kdykoliv poté, co jste nás kontaktovali, máte možnost vznést námitky proti zpracování osobních údajů bez ohledu na to, zda k tomu došlo prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo podpůrného nástroje. V takovém případě nemůže konverzace dále pokračovat a váš problém nemusí být uspokojivě vyřešen. Všechny osobní údaje uložené v průběhu kontaktu budou v tomto případě odstraněny. Toto neplatí v případě, že to nedovolují povinné zákonné doby uchovávání údajů.

VII. Rozesílání informačních bulletinů

Na našich webových stránkách nebo v našich hrách se můžete přihlásit k odběru informačního bulletinu o příslušné hře. K tomu potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Kromě toho musíme s přihlédnutím k příslušným právním předpisům ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a zda chcete dostávat informační bulletin. Za tímto účelem vám zašleme ověřovací e-mail. Naše informační bulletiny obsahují jednopixelové obrázky (sledovací pixely), které se vrací zpět na server odesílatele informačního bulletinu při jeho otevření. V rámci tohoto načtení jsou shromažďovány technické informace, například informace o vašem prohlížeči nebo operačním systému, vaše IP adresa, poloha a čas otevření informačního bulletinu. Tato informace je anonymní a vyhodnocena nezávisle na osobě, která ji poskytuje.

Vzhledem k tomu, že zasílání a přijímání informačního bulletinu závisí na vašem souhlasu, můžete kdykoli odvolat tento souhlas pro shromažďování a uchovávání vašich údajů, aniž byste uvedli jakékoliv důvody. Za tímto účelem použijte odkaz nabízející odhlášení, který naleznete na konci našeho bulletinu.

Kromě toho máte možnost zrušit zasílání informačních bulletinů v aplikaci nebo na webové stránce hry.

VIII. Rozesílání upozornění přes prohlížeč ("push notifications")

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Pokud jste ve svém zařízení vybrali příslušná nastavení, společnost ESC Room může do vašeho mobilního zařízení odeslat upozornění přes prohlížeč, aby vám poskytla aktualizace her a další relevantní zprávy. Upozornění přes prohlížeč můžete spravovat na webové stránce nebo v mobilní aplikaci nebo v nastavení zařízení.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je uzavření smlouvy ve shodě s Čl. 6 (1)(b) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Upozornění přes prohlížeč jsou speciální upozornění, která jsou zobrazena přímo na vašem mobilním zařízení. Tato upozornění obsahují například informace o tom, že jedna z vašich staveb ve hře byla dokončena. Upozornění přes prohlížeč obvykle obsahují krátké zprávy, které se zaměřují na základní informace.

4. Doba uchovávání

Tyto zprávy nejsou ukládány.

5. Možnost námitky a výmazu

Upozornění přes prohlížeč můžete vypnout následujícím způsobem:

a) Android

Otevřete Nastavení > Aplikace & upozornění > Upozornění > Upozornění aplikací > Název aplikace. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jakým způsobem se zobrazují upozornění přes prohlížeč.

b) iOS

Otevřete Nastavení > Upozornění > Název aplikace. Na této obrazovce můžete nastavit, zda a jakým způsobem se zobrazují upozornění přes prohlížeč.

c) Okno Uživatelská data

Kromě toho máte možnost zrušit přijímání upozornění přes prohlížeč prostřednictvím okna Uživatelská data uvnitř kterékoliv z našich her.

IX. Používání souborů cookies

1. Popis a rozsah zpracování údajů

Používání cookies ke shromažďování informací a dat nám pomáhá zajistit, abyste při návštěvě webových stránek získali nejrelevantnější informace a nejlepší služby. Pomáhají nám (a dalším oprávněným třetím stranám) poskytnout vám při návštěvě naší webové stránky nabídku uzpůsobenou vašim osobním potřebám a také nám umožňují vylepšovat naši službu a ujistit se, že snadno najdete to, co chcete. Chceme, abyste rozuměli našemu používání souborů cookie. Proto vysvětlujeme typy technologií, které používáme, k čemu slouží a jaké jsou vaše volby týkající se jejich použití.

Soubory cookie jsou malé části dat (textové soubory), které jsou odesílány do vašeho prohlížeče z webového serveru a uloženy ve vašem zařízení, takže webová stránka může rozpoznat vaše zařízení. Existují dva typy souborů cookie, trvalé a dočasné (nebo "relační") soubory cookie. Trvalé soubory cookie jsou uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení delší dobu. Dočasné soubory cookie jsou dočasně umístěny na vašem počítači, když navštívíte naši webovou stránku, ale po opuštění stránky jsou vymazány. Pokud nechcete přijímat soubory cookie, můžete upravit nastavení v předvolbách zabezpečení webových prohlížečů. Další informace naleznete níže.

My a naši poskytovatelé služeb můžeme používat následující kategorie souborů cookie:

a) Nezbytné cookies

Tyto cookies jsou pro nás nezbytně nutné k poskytování našich služeb. Například tyto cookies můžeme použít k ověřování a identifikaci našich členů při používání našeho webu, abychom mohli poskytovat naše služby. Bez těchto cookies vás nebudeme schopni rozpoznat a nebudete mít přístup k našim službám. Pomáhají nám také prosazovat naše smluvní podmínky a udržovat bezpečnost našich služeb.

b) Funkční a výkonnostní cookies

Tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné, ale umožňují nám personalizovat vaše online zkušenosti s našimi stránkami. Například nám umožňují zapamatovat si vaše preference a usnadňují vám situaci v tom, že nepotřebujete znovu zadávat informace, které jste nám již poskytli, např. při přihlášení se k našim službám. Tyto soubory cookie také využíváme ke shromažďování informací (např. oblíbené stránky, způsoby prohlížení, prokliky) o využívání našich služeb našimi návštěvníky, abychom mohli zlepšovat naše stránky a služby a provádět průzkumy trhu. Pokud se rozhodnete tyto soubory cookie odstranit, omezíte tím funkčnost vámi používaných našich služeb.

c) Reklamní cookies

Tyto soubory cookie používají informace o vašem využití našeho webu a jiných webových stránek, např. o navštívených stránkách nebo reakcích na reklamy, aby se vám zobrazovaly reklamy, které jsou přizpůsobeny vám, a to jak na našem webu, tak mimo něj. Tento typ reklam se nazývá "inzerce na základě zájmů". Mnoho z těchto typů souborů cookie patří našim poskytovatelům služeb. Informace o reklamách třetích stran najdete níže.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů s použitím souborů cookie je Čl. 6(1)(f) GDPR.

3. Účel zpracování údajů

Používáme informace ze souborů cookie, abychom naši webovou stránku učinili uživatelsky přívětivou a mohli vám poskytnout personalizovaná doporučení. Můžeme také využít řadu autorizovaných třetích stran, které na našich webových stránkách ukládají soubory cookie, aby mohli dodávat služby, které poskytují (cookies třetích stran).

Můžeme používat dočasné cookies, abychom vám umožnili přesunout se mezi stránkami na našich webových stránkách, aniž byste museli znovu zadávat informace.

Permanentní soubory cookie se používají mnoha způsoby, včetně následujících:

Společnost ESC Room a námi autorizované třetí strany mohou používat neosobní informace z trvalých a dočasných souborů cookie pro následující statistické účely: 

Zřizujeme a čteme naše vlastní cookies, abychom zajistili následující funkcionalitu (soubory cookie první strany):

a) Cookie Zapamatuj si mě (Remember me)

Nabídkou funkce „Zapamatuj si mě“ umožňujeme uživatelům se přihlásit do hry prostřednictvím tohoto cookie. Tuto funkci lze deaktivovat zrušením volby "Zapamatuj si mě" při manuálním přihlášení. Pokud vyberete funkci "Zapamatuj si mě", bude v zařízení, které používáte, nainstalován trvalý soubor cookie, takže při prohlížení služeb není třeba se znovu přihlašovat. Jakmile se ze služby odhlásíte, soubor cookie bude opět smazán.

b) Cookie jazykové verze

Zajišťuje, že se vám zobrazí správná jazyková verze hry.

c) Cookie portálu

Umožňují nám optimalizovat vstupní stránky a zlepšit náš marketing: v souboru cookie ukládáme údaje o vstupní stránce, kterou jste navštívili, a také váš identifikátor.

d) Cookie snippetů třetích stran

Nastavujeme soubor cookie, který zaznamenává vaše rozhodnutí ohledně sledovacích snippetů a cookies třetích stran.

Také používáme řadu cookies třetích stran jako součást našich služeb. Tyto cookies jsou řízeny příslušnými webovými stránkami a nejsou kontrolovány naší společností. Instalace některých těchto souborů cookie můžete vypnout v obecných nastaveních prohlížečů, u jiných je třeba přejít na příslušné webové stránky a postupovat podle poskytnutých pokynů.

Například je kontrolováno, jako jazykovou verzi používáte pro přístup k našim službám. Pokud jste se dozvěděli o našich službách prostřednictvím jednoho z našich partnerů, ukládáme informace o tom, kdo je tímto partnerem.

Inzerenti třetí strany: V rámci našich služeb můžeme nabízet reklamy od různých inzerentů, reklamní sítě třetích stran a dalších reklamních společností. Upozorňujeme, že tyto reklamní společnosti mohou shromažďovat informace o vaší návštěvě našich služeb nebo jiných webových stránek, které těmto reklamním společnostem umožní uvádět na trh jejich produkty nebo služby, sledovat, jaké reklamy byly zobrazeny ve vašem prohlížeči, a jaké webové stránky jste prohlíželi, když se tyto reklamy zobrazily. Vezměte prosím na vědomí, že na shromažďování a používání informací třetími stranami se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Pro výše uvedené účely náš legitimní zájem rovněž zahrnuje zpracování osobních údajů podle Čl. 6(1)(f) GDPR.

4. Doba uchovávání údajů

Data se vymažou, jakmile již nejsou potřebná pro splnění účelu, kvůli kterému byla shromážděna.

5. Možnost námitky a výmazu

Pokud nechcete, aby byly tyto soubory cookie ukládány ve vašem počítači nebo chcete být informováni o jejich ukládání, můžete zabránit instalaci souborů cookie příslušnou úpravou softwaru prohlížeče výběrem možnosti "nepřijímat soubory cookie" v nastavení prohlížeče nebo odmítnout použití sledování třetí stranou při první návštěvě na webu. Další podrobnosti o tom, jak to funguje, najdete v informacích poskytovaných výrobcem vašeho prohlížeče (nebo na https://www.aboutcookies.org). Chtěli bychom však upozornit na to, že pokud zabráníte ukládání cookies, můžete zjistit, že nelze v plném rozsahu používat všechny funkce webových stránek. Kromě toho máte možnost zrušit používání sledování od třetích stran v okně Uživatelská data uvnitř kterékoliv z našich her po otevření nabídky "Možnosti".

a) Android

Otevřete nastavení v seznamu aplikací a klepněte na tlačítko "Reklama". Po otevření okna reklamy můžete deaktivovat reklamní identifikátor Google Advertising ID.

b) iOS

Otevřete nastavení na mobilním koncovém zařízení (např. iPhone nebo iPad) a vyberte možnost nabídky "Ochrana dat". Pod nabídkou "Reklama" můžete vypnout reklamní monitoring.

X. Předávání osobních údajů třetím stranám

Společnost ESC Room předává vaše osobní a /nebo fakturační údaje třetím stranám, které spolupracují s ESC Room nebo externím poskytovatelům služeb pouze tehdy, pokud je to zapotřebí pro plnění smlouvy, pro zpracování plateb nebo pro ochranu ostatních uživatelů a je to zákonem povoleno nebo předepsáno.

Platí to zejména pro zpracování plateb uskutečněných prostřednictvím externích poskytovatelů služeb, které jste vybrali (např. banky, společnosti poskytující platební karty, poskytovatelé platebních služeb jako je Allopass, Amazon, Apple, Boacompra, Facebook, Google, Boku Payments, DaoPay, HiPay, Mobiyo , PayPal, Samsung, Sofortüberweisung, Worldpay). V souladu se zákonnými ustanoveními budou vzaty v úvahu vaše chránitelné zájmy. Externí poskytovatelé služeb jsou povinni zabezpečit vaše údaje a zacházet s nimi jako s důvěrnými informacemi a mohou používat vaše údaje pouze v míře nezbytné k plnění jejich úkolů.

V případě zpoždění platby můžeme pověřit agenturu pro vymáhání pohledávek nebo právníka, aby inkasoval nesplacený dluh. Za tímto účelem budou nezbytné údaje předány a použity v souladu se všemi pokyny pro ochranu osobních údajů.

Kromě toho budou vaše osobní údaje sdíleny, pokud bude nutné chránit jiné uživatele nebo čelit hrozbám ohrožujícím státní nebo veřejnou bezpečnost, nebo z důvodu stíhání trestných činů, a pokud je to povoleno právními předpisy o ochraně dat. Vaše chránitelné zájmy budou zváženy v souladu se zákonnými ustanoveními. Vezměte prosím na vědomí, že společnost ESC Room může být povinna zpřístupnit údaje kvůli zákonným ustanovením nebo například kvůli soudnímu příkazu (např. poskytnutí údajů vyšetřujícím orgánům). Údaje se zpřístupňují vždy pouze tehdy, je-li to nezbytné a legálně povolené nebo předepsané.

XI. Přihlašování pomocí služeb třetích stran ("social logins")

1. Přihlášení přes Facebook Connect

Nabízíme vám možnost přihlásit se k našim službám prostřednictvím Facebook Connect. Jedná se o službu společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA nebo pokud máte bydliště v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen "Facebook"). Pokud ji použijete, další registrace není nutná. Chcete-li se přihlásit, budete přesměrováni na webovou stránku Facebook, kde se můžete přihlásit pomocí svých uživatelských údajů. Tím se propojí váš profil na Facebooku s naší službou. Prostřednictvím tohoto odkazu automaticky přijímáme informace z Facebooku. Jsou nám předávány následující informace: e-mailová adresa.

Tato informace je povinná pro uzavření smlouvy, aby vás bylo možné identifikovat. Další informace o nastavení Facebooku a soukromí naleznete v pokynech pro ochranu osobních údajů na adrese https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/update.

2. Přihlášení přes službu Google Sign-In

Nabízíme vám možnost přihlásit se k našim službám prostřednictvím vašeho účtu na Google. Jedná se o službu společnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland ("Google")). Pokud ji použijete, není nutná další registrace. Pro přihlášení jste přesměrování na webovou stránku společnosti Google, kde se můžete přihlásit pomocí vašich uživatelských údajů. Tím se propojí váš profil na Google s naší službou. Prostřednictvím tohoto odkazu automaticky přijímáme informace z Google. Jsou nám předávány následující informace: e-mailová adresa.

Tato informace je povinná pro uzavření smlouvy, aby vás bylo možné identifikovat. Další informace o nastavení Facebooku a soukromí naleznete v pokynech pro ochranu osobních údajů na adrese https://policies.google.com/privacy.

XII. Používání analytických služeb třetích stran

Google Analytics

a) Popis a rozsah zpracování údajů

Tato webová stránka používá službu „Google Analytics“, kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland) pro analýzu uživatelského využití webových stránek. Služba používá soubory cookie - textové soubory uložené na Vašem zařízení. Informace shromážděné pomocí cookies jsou obvykle odesílány na server Google a uloženy tam.

Na této webové stránce se používá anonymizace IP adresy. IP adresy uživatelů v rámci členských států EU a Evropského hospodářského prostoru jsou zkráceny. Toto zkrácení odstraňuje odkaz na vaši osobu ve vaši IP adrese. Na základě smlouvy o zpracování údajů, kterou jsme založili u společnosti Google, společnost Google využívá shromážděné informace k analýze využití a činnosti webových stránek a k poskytování služeb souvisejících s používáním internetu.

b) Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro toto zpracování je Art. 6 (1)(f) GDPR. Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů.

c) Účel zpracování údajů

V našem zastoupení společnost Google používá tyto informace k analýze využití vašeho webu, k sestavování přehledů o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webové stránky a internetu. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem prostřednictvím služby Google Analytics není sloučena s jinými daty Google.

d) Doba uchovávání údajů

Údaje jsou uchovávány společností Google po dobu 26 měsíců; vzhledem ke zkrácení IP adresy nejsou uloženy žádné osobní údaje.

e) Možnost námitky a výmazu

Máte možnost zabránit ukládání souborů cookie do vašeho zařízení tak, že odpovídajícím způsobem konfigurujete váš prohlížeč. Neexistuje žádná záruka, že budete mít přístup ke všem funkcím této webové stránky bez omezení, pokud váš prohlížeč nepovoluje cookies. Kromě toho můžete pomocí doplňkových funkcí vašeho prohlížeče (plugin) zabránit tomu, aby informace shromážděné pomocí cookies (včetně vaší IP adresy) byly odesílány a používány společností Google. Požadovaný plugin najdete na následující adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Další informace o tom, jak společnost Google používá vaše data, naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

XIII. Používání reklamních služeb třetích stran

1. Obecné informace

Webové stránky mohou příležitostně obsahovat inzeráty třetích stran a interaktivní odkazy na webové stránky třetích stran, za které nejsme zodpovědní. Zejména nemáme vůbec žádný vliv na obsah a vzhled externích webových stránek, které jsou propojeny s těmito webovými stránkami nebo na webové stránky, na které můžete být prostřednictvím těchto stránek přesměrováni. Příslušní poskytovatelé jsou výlučně odpovědní za obsah a vzhled těchto webových stránek, jakož i za dodržování předpisů o ochraně údajů. Inzerenti občas využívají technologie, které odesílají reklamy, které se objevují na našich webových stránkách, přímo do vašeho prohlížeče a automaticky načítají vaši IP adresu. Tito inzerenti někdy také používají cookies a další technické prostředky k měření efektivity reklamy nebo k optimalizaci jejich obsahu. To se týká zejména, ale nikoli výlučně, klasifikace webových stránek do určitých zájmových kategorií v rámci vašeho používání internetu. Mezi těmito informacemi a vaším jménem, adresou, telefonním číslem nebo e-mailovou adresou nebude vytvořeno žádné spojení. Nemáme na to žádný vliv. Zpracování údajů těmito třetími osobami proto není předmětem tohoto prohlášení o ochraně údajů. Proto se, prosím, obraťte přímo na příslušného poskytovatele, pokud máte zájem o informace o jeho předpisech týkajících se ochrany údajů. V nastavení prohlížeče můžete zakázat používání souborů cookie (viz výše).

Anonymizovanou identifikaci vašeho zařízení (IDentifier for Advertisers - IDFA nebo Google Advertiser ID - GAID) předáváme některým z našich marketingových partnerů v Evropě i mimo ni (např. v USA) s cílem generovat inzerci pro určité skupiny uživatelů s pomocí našich partnerů nebo vyloučit uživatele z určitých reklamních projektů. Sběr dat, jejich ukládání a přenos můžete zrušit použitím nastavení mobilního zařízení, jak je popsáno výše.

2. AppNexus

Společnost ESC Room využívá reklamní zobrazovací služby externího dodavatele AppNexus Inc., 28 West 23rd Street, 4th floor, New York, NY 10010, USA, https://www.appnexus.com (dále jen "AppNexus"). Za tímto účelem jsme do našich webových stránek implementovali sledovací pixel AppNexus (tj. fragment kódu - snippet). Sledovací pixel umožňuje sledování jednání hráčů na našich webových stránkách. Neexistuje žádná vazba na osobní údaje. Do aplikace AppNexus jsou shromažďovány a předávány pouze statistické informace. Cílem je optimalizovat reklamní kampaně a vysílat reklamy, které jsou zajímavé pro uživatele internetu. Pokud si přejete něco jiného, můžete sledování AppNexus zakázat klepnutím na tlačítko odhlášení na adrese https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices. Další informace o ochraně dat v aplikaci AppNexus naleznete na adrese: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy.

3. Facebook Pixel

Na základě našich legitimních zájmů a pro účely analýzy, optimalizace a efektivního fungování našich služeb využíváme tzv. "Facebook Pixel", který nabízí sociální síť Facebook, provozovaná společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA nebo, pokud jste rezidentem v EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (Dále jen "Facebook").

Facebook pixel je snippet umístěný na našich webových stránkách.

Facebook Pixel umožňuje Facebooku identifikovat návštěvníky našeho online obsahu coby cílové skupiny pro zobrazování reklamy (známé jako "Facebook Ads"). V souladu s tím využíváme Facebook Pixel, abychom zobrazili námi vyvěšené reklamy Facebook pouze uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naše služby nebo kteří sdílejí určité faktory (například zájmy v určitých tématech nebo produktech určených na základě navštívených webových stránek), které předáváme Facebooku - nástroj známý jako Custom Audiences (vlastní publikum). Facebook Pixel nám také pomáhá stanovit efektivitu reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že ukazuje, zda uživatelé byli přesměrováni do našich služeb po kliknutí na reklamu na Facebooku (postup známý jako konverze a umožňující určit, na kterých zařízeních uživatel vykoná příslušnou akci) s cílem vytvořit tzv. dvojnické publikum nebo statistická dvojčata (tj. vysílat reklamy cílovým skupinám, které jsou podobné stávajícím zákazníkům) a získat komplexní statistiky o používání webových stránek. Facebook Pixel vytváří při vaší návštěvě našich webových stránek přímé spojení se servery Facebook. Tímto způsobem je server Facebook upozorněn, že jste navštívili náš web a Facebook přiřazuje tyto informace vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Společnost Facebook je certifikována podle Dohody o ochraně soukromí, a proto nabízí záruku dodržování evropských zákonů o ochraně osobních údajů ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Další informace o shromažďování a používání dat prostřednictvím Facebooku a vašich právech a možnostech ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/update. . Speciální informace a podrobnosti o aplikaci Facebook Pixel a způsobu, jak funguje, naleznete v sekci nápovědy Facebook na adrese https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Tuto funkci můžete deaktivovat, jak je uvedeno na adrese https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink nebo na adrese https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni do Facebooku.

4. Google DoubleClick

DoubleClick je služba Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland ("dále jen Google")). DoubleClick používá cookies k zobrazování reklam relevantních pro vás. Vašemu prohlížeči je přiřazen identifikační pseudonym (ID) ke kontrole, které reklamy byly ve vašem prohlížeči zobrazeny a na které reklamy bylo reagováno. Tyto soubory cookie neobsahují žádné osobní údaje. Používání souborů cookie ve službě DoubleClick umožňuje společnosti Google a partnerským webovým stránkám zobrazovat reklamy pouze na základě předchozích návštěv našich stránek nebo jiných webových stránek na internetu. Informace vygenerované pomocí cookies jsou odesílány společností Google na server a uloženy k analýze. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči. Upozorňujeme však, že to může omezit vaše využívání plné funkcionality našich webových stránek. Můžete také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala a zpracovávala data vygenerovaná pomocí cookie v souvislosti s používáním webových stránek tím, že zakážete používání cookies v nastavení prohlížeče (viz výše). Můžete také zrušit sběr a kategorizaci informací o vašich zájmech tak, že je deaktivujete na stránce nastavení souborů cookie služby DoubleClick na adrese https://support.google.com/ads/answer/7395996

XIV. Používání jiných služeb třetích stran

1. Google Maps

Naše webové stránky používají mapy společnosti Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). Když přejdete na některou z našich stránek s příslušnou mapou, bude obsah mapy načten ze serverů společnosti Google. Pokud jste přihlášeni přes účet Google, může Google sloučit údaje o vašem chování při prohlížení s dalšími informacemi. Používání Map Google je v zájmu srozumitelné prezentace našich služeb, což představuje oprávněný zájem ve smyslu Čl. 6(1)(f) GDPR. I v tomto případě platí pravidla společnosti Google pro ochranu osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

2. LinkedIn

Naše webové stránky používají tlačítka z LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Obsah serverů LinkedIn je načten, pokud navštívíte některou z našich stránek pomocí příslušného tlačítka. Pokud jste přihlášeni do svého účtu LinkedIn, LinkedIn může sloučit údaje o vašem chování při prohlížení s dalšími informacemi. Používání tlačítek LinkedIn je v zájmu výměny informací o našich službách a jejich dalšího vylepšování, což představuje oprávněný zájem ve smyslu Čl. 6(1)(f) GDPR. Na tyto případy se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

3. Pinterest

Naše stránky používají tlačítka od společnosti Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Obsah serverů Pinterest se načte při navštívení některé z našich stránek pomocí příslušného tlačítka. Pokud jste přihlášeni přes účet Pinterest, může Pinterest sloučit údaje o vašem chování při prohlížení s dalšími informacemi. V tomto případě platí zásady ochrany údajů společnosti Pinterest: http://pinterest.com/about/privacy/.

4. Twitter

Naše stránky používají tlačítka od společnosti Twitter Inc., ulice Folsom 795, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Obsah serverů Twitter se načítá při navštívení některé z našich stránek pomocí příslušného tlačítka. Pokud jste přihlášeni přes účet Twitter, může Twitter sloučit údaje o vašem chování při prohlížení s dalšími informacemi. Používání tlačítek Twitter je v zájmu výměny informací o našich službách a jejich dalšího vylepšování, což představuje oprávněný zájem ve smyslu Čl. 6(1)(f) GDPR. V tomto případě platí zásady ochrany osobních údajů společnosti Twitter.

5. YouTube

Naše webové stránky používají videa z YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, společnosti patřící Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Ireland). V rámci tohoto používání využíváme volbu "Mód zvýšené ochrany osobních údajů", kterou poskytuje služba YouTube. Načtením jednoho z našich webů prostřednictvím videa YouTube se nahraje obsah z YouTube. Pokud jste přihlášeni přes účet YouTube, bude mít YouTube možnost sloučit údaje o vašem chování při prohlížení s dalšími daty. Používání videí YouTube slouží k srozumitelnému představení našich služeb. V tomto případě platí pravidla ochrany osobních údajů společnosti YouTube.

 

XV. Práva subjektu údajů

Pokud jsou zpracovávány vaše osobní údaje, jste subjekt údajů, jak je definován v GDPR, a máte vůči správci následující práva: 

1. Právo na informace

Můžete požádat správce, aby vám poskytl potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje, které se vás týkají.

Pokud by takové zpracovávání údajů existovalo, můžete požádat správce, aby vám poskytl následující informace:

 1. účely, ke kterým jsou vaše osobní údaje zpracovávány,
 2. kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány,
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, jimž dotčené osobní údaje byly nebo nadále jsou předávány,
 4. plánovaná doba uchovávání vašich osobních údajů nebo, pokud nelze poskytnout konkrétní informace, kritéria pro určení doby trvání jejich uložení;
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitky proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost dozorčímu orgánu;
 7. pokud osobní údaje nejsou shromažďovány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
 8. existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v Čl. 22(1) a (4) a, alespoň v těchto případech, smysluplné informace o příslušné logice, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, převáděny do třetí země nebo do mezinárodní organizace. V tomto ohledu můžete požádat, abyste byli informováni o příslušných zárukách podle Čl. 46 GDPR spojených s tímto převodem.

Na případné dotazy odpovíme do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

2. Právo na opravu

Vůči správci máte také právo na opravu nebo doplnění údajů, pokud zpracovávané osobní údaje, které se vás týkají, jsou nesprávné nebo neúplné. Správce je povinen provést opravu bezodkladně.

3. Právo na omezení zpracování

Za následujících okolností můžete uplatnit právo na omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají:

 1. pokud je správnost osobních údajů zpochybněna subjektem údajů, a to po dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost osobních údajů,
 2. jestliže je zpracování nezákonné a vy namísto vymazání osobních údajů požadujete, aby jejich užívání bylo omezeno,
 3. jestliže správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely jejich zpracování, ale vy je požadujete pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků; nebo
 4. jestliže jste podal/a námitku vůči zpracování podle Čl. 21(1) GDPR a dosud nebylo zjištěno, zda důvody uváděné správcem převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování údajů omezeno, budou tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uchovávání, zpracovány pouze s vaším souhlasem, pro účely uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků, pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu EU. Pokud bylo omezení zpracování údajů stanoveno za jakýchkoliv výše uvedených okolností, bude vás správce v předstihu informovat o zrušení tohoto omezení.

4. Právo na výmaz

Budete mít možnost vymazat váš účet sami na webové stránce hry nebo v její aplikaci. Následně vymažeme všechny vaše osobní údaje, pokud nejsme povinni je uchovávat podle zákona. Váš účet bude smazán po uplynutí jednoho roku jeho nečinnosti.

a) Povinnost výmazu

Máte právo požadovat, aby správce vymazal bez zbytečného odkladu všechny osobní údaje, které se vás týkají, a správce je povinen vymazat osobní údaje bez zbytečného prodlení, pokud platí jeden z následujících důvodů:

 1. osobní údaje, které se vás týkají, již nejsou nezbytné vzhledem k účelům, pro které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávány,
 2. odvolal/a jste váš souhlas, na jehož základě bylo shromažďování osobních údajů prováděno, podle Čl. 6(1)(a) nebo Čl. 9(2)(a) GDPR a pro jejich zpracování neexistují žádné jiné právní důvody.
 3. podáte námitku proti zpracování podle Čl. 21(1) GDPR a neexistují převažující důvody pro jejich zpracování nebo podáte námitku proti zpracování podle Čl. 21(2) GDPR.
 4. osobní údaje, které se vás týkají, byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje týkající se vaší osoby musejí být vymazány za účelem splnění zákonné povinnosti podle právních předpisů Unie nebo členských států EU, kterými se řídí správce;
 6. (6) osobní údaje, které se vás týkají, byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti uvedených v Čl. 8(1) GDPR.

b) Informace pro třetí strany

Pokud správce zveřejnil osobní údaje, které se vás týkají, a je povinen podle Čl. 17(1) GDPR, tyto osobní údaje vymazat, provede správce, s ohledem na dostupnou technologii a nákladů na provedení, přiměřené kroky, včetně technických opatření, s cílem informovat ostatní správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že jste vy, jako subjekt údajů, požádali o vymazání uvedených osobních údajů těmito správci ve všech odkazech, nebo jejich kopiích nebo replikacích.

c) Výjimky

Právo na výmaz se nepoužije, pokud je zpracování údajů vyžadováno pro následující účely:

 1. výkon práva na svobodu projevu a informací,
 2. dodržování zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování údajů právními předpisy EU nebo zákony členského státu EU, kterými se řídí správce, nebo pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu funkce veřejného orgánu, jíž byl správce pověřen;
 3. důvody veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s Čl. 9(2)(h) a (i), jakož i Čl. 9(3) GDPR;
 4. archivní, vědecké nebo historiografické výzkumné účely nebo statistické účely sloužící veřejnému zájmu podle čl. 89(1) GDPR, za předpokladu, že právo na smazání popsané v písmenu a) neznemožní nebo nenaruší uskutečnění cílů zpracování;
 5. pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků.

5. Právo na informace

Pokud uplatňujete vůči správci právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, je tento povinen informovat všechny příjemce, kterým byly předány osobní údaje, které se vás týkají, o této opravě, vymazání nebo omezení zpracování, vyjma případy, kdy se prokáže, že je to nemožné nebo spojené s nepřiměřenými náklady. Máte právo být správcem informováni o těchto příjemcích.

6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli správci, ve strukturovaném, přístupném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo předávat tato data jinému správci bez omezení ze strany správce, kterému byly poskytnuty osobní údaje, za předpokladu, že

 1. zpracování je založeno na souhlasu podle Čl. 6(1)(a) GDPR nebo Čl. 9(2)(b) GDPR nebo na základě smlouvy podle Čl. 6(1)(b) GDPR a
 2. zpracování probíhá automatizovanými prostředky.

Při výkonu tohoto práva máte další právo požadovat, aby osobní údaje, které se vás týkají, byly přímo převedeny jedním správcem druhému správci, za předpokladu, že je to technicky možné. Těmito postupy nesmí být ohroženy svobody a práva jiných osob.

Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na zpracování osobních údajů, které jsou požadované pro plnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu funkce veřejného orgánu, jíž byl správce pověřen.

7. Právo na námitku

Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, z důvodů vztahujících se k vaší konkrétní situaci na základě Čl. 6(1)(e) nebo (f), včetně profilování založeného na základě těchto ustanovení.

Správce nebude dále zpracovávat osobní údaje, pokud správce nepředloží přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, budete mít právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro uvedené marketingové účely, včetně profilování v rozsahu, v jakém se vztahuje k takovémuto přímému marketingu.

Pokud máte námitky proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu, osobní údaje, které se vás týkají, již nebudou k takovýmto účelům zpracovávány.

V souvislosti s používáním služeb informační společnosti a bez ohledu na Směrnici 2002/58/ES můžete uplatnit své právo na námitku použitím automatizovaných prostředků, které používají technické specifikace.

8. Právo na odstoupení od souhlasu podle právních předpisů o ochraně údajů

Máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů. Odstoupení od souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu účinného před jeho odvoláním.

9. Automatické individuální rozhodování, včetně profilování.

Máte právo na to, abyste nebyl/a předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které vytváří právní účinky, jež se vás týkají nebo vás významným způsobem podobně ovlivňují. Výše uvedené neplatí, pokud je rozhodnutí

 1. požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů,
 2. je povoleno právem EU nebo členského státu EU, kterému správce podléhá, a které také stanoví vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo
 3. provedeno s vaším výslovným souhlasem.

Rozhodnutí uvedená v odstavci 2 nesmí být založena na zvláštních kategoriích osobních údajů uvedených v Čl. 9(1) GDPR, s výjimkou případů, kdy platí články 9(2)(a) nebo (g) a jsou přijata vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů.

V případech uvedených v bodech 1) a 3) provede správce údajů vhodná opatření k ochraně vašich práv a svobod a legitimních zájmů, která přinejmenším zahrnují právo na osobní zásah ze strany správce, vyjádření jeho/jejího názoru a napadnutí rozhodnutí.

10. Právo podat stížnost u dozorčího orgánu

Aniž jsou tím dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, především v členském státě EU, ve kterém je vaše obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR. Dozorčí orgán dozoru, který přijal stížnost, bude stěžovatele informovat o postupu a výsledku stížnosti včetně možnosti soudního opravného prostředku podle Článku 78 GDPR.

XVI. Závěrečná ustanovení

Společnost ESC Room může kdykoli změnit tato ustanovení o ochraně osobních údajů. Společnost ESC Room oznamuje jakékoli takovéto změny prostřednictvím vhodných informačních kanálů.

© Copyright ESC Room 2020. Všechna práva vyhrazena.